TerapiKontakt

Visar dig en väg att gå med KBT

telefon: 0708 - 631 632

Mejla mig

Foto: Carina Cangnefjord

VÄLKOMMEN TILL TERAPIKONTAKT

Upplever du problem med till exempel nedstämdhet, oro, ångest, fobier eller har panik­attacker? Mår du dåligt fast du inte riktigt förstår varför? Är du medarbetare eller chef och behöver stöd utanför arbets­platsen? Välkommen att kontakta mig.

Jag heter Charlotte Schönebeck och är beteendevetare och leg­itimerad psyko­terapeut med inriktning mot kognitiv beteendeterapi (KBT).


Har också fördjupat mig i Acceptance and Commitment Therapy (ACT) och i Schema­terapi, som båda är delar av kognitiv beteende­terapi. Jag har lång erfarenhet av att arbeta med människor i olika situationer. Inom vården kom jag först i kontakt med människor som hade svårt att klara sin vardag av olika anledningar. Sjukdom, olyckor eller hög ålder hade förändrat livsvillkoren. Att få en sådan inblick i andras problem gjorde mig intresserad av hur man kan gå vidare till ett bättre fungerande liv, efter egna förutsättningar.


Sedan många år tillbaka har jag arbetat med människors utveckling med samtalet som redskap, både mot företag och privatpersoner. KBT är att arbeta för förändring inte bara genom att samtala utan också genom att göra. Att testa nya beteenden ger nya erfarenheter och utmanar därmed sättet att tänka och vad vi känner inför olika saker. Vi hittar nya vägar att ta oss fram på i livet - mot ett tydligt mål. Utgångspunkten är alltid där du befinner dig idag, men med förståelsen för de erfarenheter som du har med dig sedan tidigare i livet...Om KBT

Kognitiv beteendeterapi (KBT) baseras på ett vetenskapligt synsätt. De tekniker och metoder som används prövas i olika studier. KBT är ett samlings­namn för olika metoder som inriktar sig mot att förändra vårt förhållnings­sätt till hur vi tänker, det kognitiva, men också mot att förändra vårt beteende. Terapin fokuserar på att genom de här förändringarna hjälpa människor att leva ett fullvärdigare liv.


KBT har visat sig vara en effektiv behandlingsform för ett stort antal diagnoser. Bland annat har goda resultat uppnåtts på ångest­tillstånd. Att ha problem med oro och ångest kan leda till att man helt enkelt börjar undvika så mycket i sin vardag att tillvaron krymper. Man kan t ex få svårt att sköta sitt jobb, att gå och handla eller att träffa andra människor. Depression, sömn­störningar och stress­relaterade problem är andra exempel på diagnoser där KBT är effektivt.


Terapeut och klient arbetar tillsammans i en öppen dialog med det som klienten upplever som problematiskt. Terapin bygger på ett aktivt samarbete utan dolda avsikter. Att lära sig att förstå vad det är som gör att problemet vidmakthålls och vilka strategier som kan användas för att förändra situationen är viktiga delar i KBT. Vi arbetar med tankar, känslor och beteenden, som sinsemellan påverkar var­andra. Arbetssättet är strukturerat, handlings­orienterat och tydligt, exempelvis vad gäller fokus och mål.


Ibland vet man vad som har utlöst det man vill arbeta med i terapin och ibland vet man det inte. KBT frågar vad som är problemet snarare än varför - utan att blunda för det som har hänt längre tillbaka i tiden. Det är viktigt att fokusera på det man upplever som problematiskt och relevant i sin vardag. Men KBT bygger också på inlärnings­teori, som just handlar om att vi en gång har lärt oss olika saker som påverkar hur vi beter oss, tänker och känner idag. Vi har rötterna i vad vi en gång har lärt oss, men vi har också möjligheten att lära om.


Behandlingar

KBT utvecklas ständigt genom att metoder förbättras och nya skapas. KBT är inte bara en metod, utan en terapi­inriktning där många olika metoder används. Vilken eller vilka metoder man använder beror på klientens problematik. KBT strävar efter att använda behandlings­metoder som har vetenskaplig förankring och som har visat sig ha god effekt på ett specifikt problem.


Efter en inledande analys, beskriver terapeuten olika metoder och hur de fungerar och på vilket sätt de antas hjälpa klienten med problematiken. Klienten får därmed generella kunskaper om metoderna, men också ökad kännedom om sina egna psykiska och kroppsliga mekanismer. Metoderna som används för att påverka problemet förutsätter en god terapeutisk relation mellan den som söker hjälp och den som erbjuder hjälpen.


Exempel på olika verktyg som ofta används i KBT är:

Exponering

Man utsätter sig gradvis för det man har svårt för. Syftet med exponering är att en ominlärning sker när man arbetar med rädslan under trygga och kontrollerade former. Du styr takten.

Hemuppgifter

Ger större möjligheter att öva på nya färdigheter och att träna i ”verkligheten”, i vardagen. Visar att det är möjligt att kunna fortsätta fungera som ”sin egen terapeut” när terapin är över.

Beteendeexperiment

Genom att agera på ett nytt sätt testar man en tankes trovärdighet eller hur ett nytt beteende fungerar.

Tillämpad avslappning

Stegvis lär man sig att genom egna instruktioner stävja och reducera stress och ångest på kort tid oavsett vilken miljö man befinner sig i. Syftar också till att minska den allmänna anspänningsnivån i kroppen.

Beteendeaktivering

Är en viktig metod vid nedstämdhet och syftar till att vi ska återuppta, för oss, meningsfulla beteenden i meningsfulla miljöer.

Formulär

Vi gör mätningar för att se var du står idag och vilka framsteg du gör. Här används väl beprövade och vetenskapligt förankrade formulär. I slutet av terapin får du med dig en vidmakthållandeplan som stöd.

Kontakt


För bokningar, frågor eller funderingar:


Klicka här för att skicka ett melj till mig

Det går även att lämna ett meddelande på: 0708 - 631 632


Kontaktuppgifter

Skolgatan 33, 602 25 Norrköping

0708 - 631 632

charlotte@terapi-kontakt.se

Här kommer strax en kort video som introducerar hur jag arbetar i praktiken med KBT